چاپ لیبل

برچسب مواد شیمیایی 

برچسب مواد شیمیایی برچسب مواد شیمیایی  آزمایشگاه ها اغلب مواد شیمیایی را در حجم زیاد خریداری می کنند؛ اما برای استفاده آن ها را به ظروف دیگری انتقال می دهند و نگهداری می کنند. این ظروف اصطلاحاً ثانویه نظیر لوله آزمایش، ارلن، بطری و… نیز باید دارای برچسب مواد شیمیایی باشند. ظروف ثانویه برچسب مواد …

برچسب مواد شیمیایی  ادامه »