چاپ لیبل

برچسب های حمل و نقل

برچسب های حمل و نقل برچسب های حمل و نقل به این فکر کنید که هر جعبه یا پاکت نامه ای که از طریق پست یا حمل و نقل ارسال می شود ، چه چیزی دارد؟ این برچسب حرارتی می تواند حمل کننده ، گیرنده ، بارکد یا سایر اطلاعات حمل و نقل را نشان دهد. …

برچسب های حمل و نقل ادامه »