چاپ لیبل

برچسب های دارویي رنگي

برچسب های دارویي رنگي یكي از کاربردی ترین ابزاری هستند که مي توانند در جلوگیری و کاهش بروز این قبیل اشتباهات به ما کمک کنند. طبق ضوابط نحوه برچسب گذاری واندازه برچسب برروی این داروها باید به صورتي باشد که مشخصات روی آمپول و ویال را نپوشانده و باعث مخدوش و ناخوانا شدن هیچ یک …

برچسب های دارویي رنگي ادامه »