چاپ لیبل

دستبند شناسایی بیمار رنگی

دستبند شناسایی بیمار رنگی ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سالمت در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، متأثر می سازد. مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط حدود ٪1۰ از تمام موارد بستری، بیماران به درجات …

دستبند شناسایی بیمار رنگی بیشتر بخوانید »