دستبند شناسایی بیمار نونهال

دستبند شناسایی بیمار نونهال بیماران یکی از جدی ترین خطرات برای ایمنی بیمار است و در تمام بخش ها کاهش می یابداز عملکرد مراقبت های بهداشتی شناسایی صحیح، شامل شماره NHS طبق دستور NPSA خطرات و عواقب ناشی از آن را کاهش داده و در صورت امکان حذف خواهد کرد شناسایی نادرست و در نتیجه …

دستبند شناسایی بیمار نونهال ادامه »