chaplable

رنگ دستبند شناسایی بیمار

رنگ دستبند شناسایی بیمار هنگام برخورد با بیمار گیج یا در معرض خطر افتادن  یادآوری: این رنگ برای یادآوری وضعیت خاص بیمار به کارکنانی که ممکن است با بیمار آشنا باشند، استفاده می‌شود، به عنوان مثال برای یادآوری حساسیت به پنی‌سیلین از قبل شناخته‌شده در طول دوره‌های دارویی به کارکنان، اقدامات لازم: از رنگ به …

رنگ دستبند شناسایی بیمار ادامه »