چاپ لیبل

لیبل آزمایشگاهی پر چسب

لیبل آزمایشگاهی پر چسب لیبل آزمایشگاهی پر چسب نمونه ها باید با یک فرم انتقال نمونه یا فرم برخورد کلینیک که باید با برچسب نمونه مطابقت داشته باشد همراه شود. تمام درخواست های دست نویس همراه با نمونه ها باید دارای اطلاعات خوانا زیر باشند: نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی بیمار شماره پرونده پزشکی …

لیبل آزمایشگاهی پر چسب ادامه »