چاپ لیبل

لیبل های حرارتی ترمال

لیبل های حرارتی ترمال جهت استفاده از این نوع روکش حرارتی، عکس، متن، یا علامت مورد نظر روی آن توسط پرینتر حـرارتی چاپ، و سپس روکش به طول دلخواه برش و حول جسم مورد لیبل گذاری قرار می گیرد. با حرارتی دهی روکش حرارتی توسـط سـشوار صنعتی، روکـش حول جسم مورد نظر جمع و مستحکم …

لیبل های حرارتی ترمال ادامه »