مچبند بیمارستانی بیمار

مچبند بیمارستانی بیمار

مچبند بیمارستانی بیمار مچبند بیمارستانی «بهبود دقت شناسایی بیمار» در راس اهداف ملی ایمنی بیمار کمیسیون مشترک قرار گرفت. هدف مستلزم استفاده از دو یا چند شناسه بیمار هنگام تجویز داروها و فرآورده های خونی یا گرفتن نمونه خون است. یک مچ بند بارکد که شامل دو یا چند شناسه مخصوص بیمار است با این …

مچبند بیمارستانی بیمار ادامه »