چاپ لیبل

مچ بند شناسایی بیمار

مچ بند شناسایی بیمار مچ بند شناسایی بیمار رنگ مچ بند نیز متغیر مورد بررسی قرار گرفت، استفاده از 278 مچ بند سفید (3/75%) و 91 مچ بند نارنجی (7/24%) که نشان دهنده وجود نوعی آلرژی بود، مشاهده شد. در برخی از بیماران مشاهده شد که مچ بندهای آنها با ریز منافذ ضد حساسیت پوشیده …

مچ بند شناسایی بیمار ادامه »