چاپ لیبل

چاپ برچسب افست

چاپ برچسب افست چاپ برچسب افست قسمت قابل چاپ یک برچسب به سه بخش تقسیم می شود: 1- منطقه امن :بخشی که چاپ بر روی برچسب تضمین شده است. تمام مطالب مهم خود مانند متن و نشان تجاری را در این قسمت نگه دارید. 2-برش مرز فیزیکی: این مرز به شما تقریبی مناسبی از محل قطع …

چاپ برچسب افست ادامه »