چاپ لیبل

چاپ لیبل بطری ابمیوه

چاپ لیبل بطری ابمیوه آبینشان دهنده اعتماد و قابل اتکا بودن است. نارنجیباعث ایجاد احساس گرما و نشاط می شود. سفیدبا هر رنگ دیگری ترکیب پذیر بوده و بیانگر سادگی است. زردبیشترین میزان جلب توجه را در بین رنگ ها دارد، زیرا زمانی که برای طراحی از آن استفاده می شود، قابل مشاهده ترین رنگ …

چاپ لیبل بطری ابمیوه ادامه »