رنگ دستبند شناسایی بیمار قلبی

رنگ دستبند شناسایی بیمار قلبی

چنین خطاهایي نه تنها باعث درد و یا تلفات جاني مي شود، بلكه منجر به شكایتهایي نیز مي شود که هر متخصص پزشكي ميخواهد به هر قیمتي از آن اجتناب کند. لذا در ادامه دستبندهای شناسایي بیمارو

دستبندهای هشدار معرفي و نحوه استفاده از آنها شرح داده خواهد شد. دستبندهای شناسایي بیمار استفاده از دستبندهای شناسایي از ایام گذشته به عنوان یک ابزار مهم شناسایي هویت و حفظ ایمني

در بیمارستان ها و مراکز درماني مرسوم بوده است که با گذشت زمان تغییراتي در آن ایجاد شده است تا آنجا که امروزه استفاده از دستبندهای بارکد دار رایج تر شده است. الزم بذکر است فرآیند طراحي، چینش و تولی

دستبندهای دارای بارکد، تفاوت چنداني با دستبندهای سنتي سابق ندارند. برای حصول بهترین نتیجه، مراکز درماني باید اطمینان حاصل کنند که این دستبندهای حاوی اطالعات مناسب باشند و بهترین کارایي را دارند.

ایندستبند حاویاطالعات مهم مراقبتهای بهداشتي مانند: نام بیمار،شرایط قبلي، آلرژیها، نوع دارویي که باید تجویز شود و دوز دارو و … مي باشد. پس از انتخاب دستبند دارای بارکد، یک سخت افزار )تایپ کننده( و یک چاپگر)پ

رینتر( و یک نرم افزار بارکد خوان )اسكنر( مورد نیاز است تا در سریعترین زمان ممكن، فرم چینش اطالعات روی دستبند بیمارستاني را انتخاب، ثبت، چاپ و در هنگام نیاز بخواند. دستبندهای شناسایي بیمار برای بیمارستان ها،

چاپ لیبل

کلینیکها و حتي خانههای سالمندان بسیار ایده آل هستند. نحوه استفاده از دستبند شناسایي – دستبند شناسایي بیماران، توسط بخش پذیرش، تهیه و هنگام پذیرش و قبل از ورود بیماران به بخش، در اختیارشان قرار مي گیرد.چاپ لیبل

ضروری است که بیمار، دریافت دستبند شناسایي را در پرونده و به صورت کتبي، تایید و امضا نماید. – هنگام ترخیص بیماران نیز دستبند شناسایي آنها تحویل بخش مي شود و امحاء مي گردد.

محل مناسب برای بستن دستبند شناسایي بیماران، بر روی بازوی دست غالب بیماران مي باشد. اندازه دستبند شناسایي باید متناسب با ساختار بدني بیمار باشد و به نحوی بسته شود که منجر به فشردگي پوست بیمار نشود. لیبل

انواع دستبندهای شناسایي دستبندهای کاغذی ) قدیمي(: دستبند کاغذی ، یكي از قدیمي ترین نوع دستبندهای شناسایي بیمار مي باشد که تاکنون در بسیاری از مراکز استفاده مي شود. ضمن اینكه استفاده از

این دستبند ها بسیار راحت و مقرون به صرفه مي باشد اما معایب زیادی نیز دارند که از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره نمود:  دستبند با چسب روی هم قرار مي گیرد که در اکثر موارد در اثر حتي یک شستشوی ساده،

دستبند شناسایی بیمار

چسب باز مي شود که این خود ریسک بالیي را ایجاد مي کند. در اثر پاشیدن الكل )در زمان تزریق(، کلمات و نوشته های آن کمرنگ و گاه پاک میشود حتي بارکد درج شده روی دستبند بیمار پس از چندی قابل اسكن نیست.

استفاده از دستبند کاغذی همواره این نكته را در بر دارد که امكان پاره شدن آن هست. لذا در بستری های طوالني مدت ممكن است استفاده از انواع دیگری از دستبندها مناسب تر باشند. دستبند پالستیكي ساده:

جنس دستبند از نوعي ترکیب کاغذ و پالستیک است که بسیار محكم و در عین حال لطیف مي باشددر این نوع دستبند ،جهت استفاده بر روی دست بیمار از دکمه پالستیكي استفاده شده.

که پس از بستن آن امكان جداسازی دستبند بدون ابزار وجود ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا