چاپ لیبل

انواع مچبند شناسایی بیماران

انواع مچبند شناسایی بیماران که با استفاده از دستبندهای هشدار مي توان از وقوع آنها جلوگیری نمود. این دستبندها احتمال خطاهای پزشكي را کاهش مي دهند و به پرستاران و پزشكان کمک ميکنند تا وضعیت بیمار را به دقت پیگیری کنند. چنین خطاهایي نه تنها باعث درد و یا تلفات جاني مي شود، بلكه منجر …

انواع مچبند شناسایی بیماران ادامه »