برچسب اموال 

برچسب اموال لیبل اموال همانطور که از نام آن پیدا است به برچسبی گفته می شود که بر روی اموال یک سازمان، شرکت، مدرسه، اداره و … چسبانده می شوند. هدف از برچسب گذاری اموال، شناسایی و پیگیری دقیق متعلقات یک شرکت است. از این برچسب ها تنها برای شناسایی اموال ثابت یک شرکت استفاده …

برچسب اموال  ادامه »