دستبند شناسایی بیماران خردسال

دستبند شناسایی بیماران خردسال مراجعه بیماران به بخش اورژانس هنگام ثبت نام در بخش اورژانس، باید از بیماران رضایت آنها خواسته شود برای دسترسی به سوابق مراقبت خلاصه خود. این در سمفونی ضبط خواهد شد. را فرآیند دسترسی به سوابق مراقبت خلاصه در بخش اورژانس می باشد در پیوست الف مشخص شده است.  دسترسی داروخانه …

دستبند شناسایی بیماران خردسال ادامه »