دستبند شناسایی بیماران سرطانی

دستبند شناسایی بیماران سرطانی همیشه از بیمار (یا والدین مسئول/ خویشاوندان) بپرسید که آیا بیمار کودک است.مشکلات ارتباطی، ناتوانی های یادگیری و کمبود ظرفیت) به شما بگوید کامل است نام و تاریخ تولد نام کامل برای شناسایی مثبت بیمار به این صورت تعریف می شود نام و نام خانوادگی ثبت شده قانونی آنها؛ توجه داشته …

دستبند شناسایی بیماران سرطانی ادامه »