دستبند شناسایی بیمارستانی  

دستبند شناسایی بیمارستانی

دستبند شناسایی بیمارستانی دستبند شناسایی بیمارستانی رنگ مچ بند نیز متغیر مورد بررسی قرار گرفت، استفاده از 278 مچ بند سفید (3/75%) و 91 مچ بند نارنجی (7/24%) که نشان دهنده وجود نوعی آلرژی بود، مشاهده شد. دستبند شناسایی بیمار در برخی از بیماران مشاهده شد که مچ بندهای آنها با ریز منافذ ضد حساسیت …

دستبند شناسایی بیمارستانی ادامه »