چاپ لیبل

دستبند شناسایی بیمار ایرانی

 دستبند شناسایی بیمار ایرانی دستبند شناسایی بیمار ایرانی این مطالعه پس از تایید کمیته اخلاق گروه تحقیقات و تحصیلات تکمیلی بیمارستان فوق الذکر به شماره 84-1203 انجام شد. به دست آوردن داده ها از سوابق بیمارستان از طریق امضای شرایط رضایت برای استفاده از داده ها که در بیمارستان استاندارد شده بود توسط محقق مسئول …

دستبند شناسایی بیمار ایرانی ادامه »