دستبند شناسایی بیمار پر خطر

دستبند شناسایی بیمار پر خطر اگر دستبند شناسایی بیمار پر خطر در طول اقامت بیمار برداشته شود، مسئولیت هر کسی که آن را حذف کرده است برای اطمینان از صدور و اعمال جدید. در مواردی که بیمار از بستن نوار شناسایی امتناع می ورزد، مسئولیت آن بر عهده پرسنل است عضو مراقبت از بیمار برای اطمینان …

دستبند شناسایی بیمار پر خطر ادامه »