چاپ لیبل

مچ بند شناسایی بیماران

مچ بند شناسایی بیماران مچ بند شناسایی بیماران ارائه مراقبت های صحیح و ایمن نیازومند شناسایی دقیق بیمار در کلیه مراحل ارائه خدمات می باشد لذا مشارکت بیمار و همراه وی نیز در این مورد حائز اهمیت است. 1-دستبند شناسایی بیمار در واحد پذیرش حین تشکیل پرونده صادر می شود. 2-قبل ازنصب دستبند حتماً اطلاعات …

مچ بند شناسایی بیماران ادامه »