دستبند شناسایی بیماران

دستبند شناسایی بیماران ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سالمت در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، متأثر می سازد. مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط حدود ٪1۰ از تمام موارد بستری، بیماران به درجات مختلف …

دستبند شناسایی بیماران ادامه »