چاپ لیبل

کاربرد دستبند بیمار

کاربرد دستبند بیمار کاربرد دستبند بیمار  اگر بیمار قبلاً در بستری شده باشدبیمارستان، داده ها باید بررسی و تایید شوندقبل از ثبت پذیرش جدیدپرستار پذیرش وارد/بررسی می کندشناسه های بیمار در بیمارستان پایگاه دادهپرستار پذیرش بیمار را از مزایای استفاده مطلع می کند مچ بندهای شناساییشناسه ها را می توان از یکی از آنها گرفت …

کاربرد دستبند بیمار ادامه »