چاپ لیبل

برچسب های دارویی

برچسب های دارویی برچسب های دارویی قوانین و مقررات زیادی در مورد بسته بندی و برچسب زدن داروها و محصولات دارویی وجود دارد ممکن است لازم باشد اطلاعاتی مانند تاریخ انقضا ، تعداد دسته ، مقدار مصرف ، شماره نسخه و غیره را به نمایش بگذارند. روزانه میلیون ها برچسب از این دست استفاده می …

برچسب های دارویی ادامه »