چاپ لیبل

کاربرد لیبل آزمایشگاهی

کاربرد لیبل آزمایشگاهی کاربرد لیبل آزمایشگاهی این محصول درج اسم و مشخصات آزمایش دهنده در آزمایشگاه ها می باشد. این درج اسم به دو صورت قابل انجام و پیگیری است: درج کامل اسم و مشخصات فرد تبدیل اسم فرد به بارکد و درج بارکد بر روی لوله آزمایشگاه لازم به ذکر است که این محصول در سازمان …

کاربرد لیبل آزمایشگاهی ادامه »