چاپ لیبل مچبند شناسایی بیمار

چاپ لیبل مچبند شناسایی بیمار

آزمایشگاه : .نمونه گیر برچسب روی ظروف حاوی نمونه را که حداقل شامل دو نشانه برای شناسایی و تعیین هویّت بیمار)نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، و شماره پرونده یا نام پدر (، تاریخ و زمان دقیق نمونه گیری،

بخش و نوع یا گروه آزمایش در مورد بیمار بستری میباشد را بررسی نماید. 2 .الزامیاست در بیماران بستری برچسب نمونهها بعد از گرفتن نمونه از بیمار و قبل از ترک بالین بیمار صورت گیرد. 9 .برگه درخواست آزمایشات

بایستی در قبال شناسههای اصلی بیمار کنترل شود و پس از کسب اطمینان از نوع آزمایشات درخواستی، برچسب مشخصات بیمار به لوله/ ظرف نمونهگیری به نحوی الصاق شود که از بروز اشتباه پیشگیری نماید. 4

.برچسب مشخصات را مستقیماً بر روی جداره لوله/ ظرف نمونهگیری بچسبانید و از چسبانیدن برچسب به درب ظروف نمونهگیری اجتناب شود. 5 .در صورت وجود هرگونه ابهامی در ارتباط با برچسب نمونه ها، بهتر است

که نمونه گیری مجدد انجام شود و فرایندی که منجر به اشتباه شده است بررسی گردد. تردد بیماران در محوطهی بیمارستان: برای شناسایی صحیح بیمارانی که اجازة تردد در محوطهی بیمارستان را دارند الزامی است

در طول مدت خروج بیمار از بخش و تردد در محوطهی بیمارستان، مشخصات بیمار ) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نام بخش و روانپزشک معالج ( که بر روی کارت شناسایی عکسدار ثبت شده بر روی سینه بیمار الصاق گردد و

مسئول شیفت بر نصب کارت بر روی سینه بیمار نظارت داشته باشد. لیبل

بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در ترانسفوزیون خون، تغذیه مکمل وریدی و تمامی مراحل نسخه نویسی، نسخه پیچی، آماده سازی و دادن داروهای با هشدار بالا، الزامی است که دو نفر از پرسنل واجد صلاحیت

به صورت مستقل از یکدیگر بیمار صحیح با اقدام درمانی صحیح را کنترل و تایید نمایند .چاپ لیبل
اقدامات پیشگیرانه

شناسایی صحیح نوزادانان

تهیه دو دستبند در اسرع وقت بعد از تولد نوزاد و قبل از ترک بلوک زایمان برای نوزاد و بستن آن ها به مچ پاهای نوزاد بعد از چک مجدد با مشخصات مادر، که شامل موارد ذیل می باشد:
نام و نام خانوادگی مادر (نام پدر در مورد اسامی مشابه)، جنسیت نوزاد، تاریخ تولد نوزاد به روز، ماه و سال، ساعت تولد و شماره پرونده مادر
شناسایی صحیح بیماران قبل از عمل جراحی :

  • پرسیدن نام و نام خانوادگی، موضع عمل و نوع اقدام جراحی از بیمار توسط یکی از اعضای تیم جراحی طبق وظایف محوله قبل از ورود به اتاق عمل و در صورت هوشیاری در اتاق عمل و قبل از شروع پروسیجر
  • اجراحی و تطبیق آن با پرونده و دستبند شناسایی بیمار
  • تطبيق نوع اقدام جراحی و موضع عمل جراحی مندرج در برگه رضایت عمل آگاهانه بیمار و چارت عمل با اظهارات وی

صحیح بیمار در فرآیند نسخه نویسی، نسخه پیچی، آماده سازی و دادن دارو به بیمار :
شناسایی بیمار صحیح با حداقل ۲ روش توامان:

  • پرسش نام و نام خانوادگی از بیمار ۲- کنترل دستبند شناسایی بیمار جهت کاهش اتفاقات ناخواسته دارویی
  • حتی الامکان دستورات شفاهی دارویی را محدود نموده و فقط در ارائه خدمات درمانی اورژانسی بکار بسته شود.

 قبل از تجویز دارو به بیمار موارد ذیل را کنترل نمایید :

  1. نام و نام خانوادگی و در صورت نیاز نام پدر
  2. نام ژنریک دارو
  3. دوز ودفعات تجویز دارو
  4. تاریخ وراه تجویز
  5. بررسی بیمار از نظر وجود آلرژی

لیبل اثر گذار لیبل شبرنگلیبل اسباب بازی–  لیبل محصولات غذاییلیبل صدفی لیبل ترانسپارنت لیبل مواد آرایشیلیبل مواد شویندهلیبل امنیتی لیبل خودرویی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا