برچسب های دارویي رنگي

برچسب های دارویي رنگي

یكي از کاربردی ترین ابزاری هستند که مي توانند در جلوگیری و کاهش بروز این قبیل اشتباهات به ما کمک کنند. طبق ضوابط نحوه برچسب گذاری واندازه برچسب برروی این داروها باید به صورتي باشد

که مشخصات روی آمپول و ویال را نپوشانده و باعث مخدوش و ناخوانا شدن هیچ یک از مندرجات روی فرآورده نشود. همچنین برچسب نباید به سهولت از بدنه ویال یا آمپول جدا شود و حتما قابلیت چسبندگي مطلوبي داشته و

قابل شستشو و ضد خش باشد. در ادامه به چند نمونه از این برچسب ها که در بخش های بستری کاربرد باالیي دارد اشاره مي شود. لیبل

انواع برچسب های دارویي رنگي 0 -برچسب داروی پرخطر ) قرمز(: بروز اشتباه در مصرف برخي از داروها با خطر باال و ایجاد آسیب های جدی حتي مرگ بیمار همراه است. لذا این دسته از داروها با عنوان هایي مانند داروی

پر خطر و داروهای با هشدار باال معرفي مي شوند. سازمان غذا و دارو با مشارکت معاونت درمان ) وزارت بهداشت(، به منظور کاهش اشتباه داروپزشكي و ارتقاء ایمني دارویي بیماران مبادرت به تهیه و تنظیم لیست داروهایي

با هشدار باال نموده است. تا مشخص کند کدام داروها برای کاهش خطر خطاها به اقدامات حفاظتي خاصي نیاز دارند. این اقدامات ممكن است شامل استراتژیهایي مانند استاندارد کردن سفارش، ذخیرهسازی، آمادهسازی و مدیریت

چاپ لیبلچاپ لیبل

این محصوالت باشد. بهبود دسترسي به اطالعات مربوط به این داروها؛ محدود کردن دسترسي به داروهای هشدار باال؛ استفاده از برچسبهای کمكي و هشدارهای خودکار و در صورت لزوم بررسيهای مضاعف خودکار یا مستقل لیبل صدفی

نیز مي تواند مفید واقع شود. این لیست شامل 22 طبقه بندی/ کالس دارویي مي باشد اما داروهای 02 گانه که الصاق برچسب داروی های با هشدار باال )قرمز( بر رویآنها الزامي است عبارتند از: اپينفرین، آتروپین، لیدوکائین، هپارین،

رپتالز، سدیم کلراید 5۵ ،منیزیم سولفات تزریقي، هالوپریدول، بي کربنات سدیم، کلسیم گلوکونات، پروپرانولول و پتاسیم کلراید. در نهایت هدف از استفاده از برچسب داروی پر خطر بر روی داروهایي با هشدار باال ،

اعمال دقت بیشتر به هنگام مصرف و پیشگیری از وقوع اشتباه داروپزشكي و انجام مراقبت های مناسب مي باشد. الزم بذکر است این روند برچسب گذاری فقط محدود به ذخیره سازی و نگهداری دارو نمي باشد بلكه

در مواقعي که دارو بصورت انفوزیون تجویز شده و داخل سرم ریخته مي شود نیز همچنان ادامه مي یابد که در این شرایط از برچسب هایي استفاده مي شود که دارای کادر و پس زمینه های مختلف قرمز رنگ همراه با

عالئم هشدار مي باشد. در این برچسب ها ضمن درج اطالعات اولیه : نام و نام خانوادگي بیمار، تاریخ ، ساعت شروع، ساعت خاتمه، نوع سرم، حجم سرم، تعداد قطره تنظیمي در دقیقه و نام پرستار مسئول، حتما

بایستي نام دارو و مقدار آن ) میلیگرم و حجم به سي سي( در حجم سرم آماده شده بصورت دقیق و واضح ثبت شود.

خرید دستبند شناسایی زرد بیمار

این دستبند مقاوم در برابر آب و محصولات تمیز کننده رایج، جابجایی مکرر، طراحی شده برای بیمارستان های کاملاً بهداشتی، شناسایی ایمن بیمار را در طول بستری شدن در بیمارستان تضمین می کند

و در عین حال راحتی را نیز بهبود می بخشد. دستبندهای بیمار ما نیز می توانند از طرف موسسه سفارشی شوند، با نام (نام بیماران) و شماره گذاری جداگانه (اعداد، بارکد، کدهای QR) امنیت بالاتری

را ارائه می دهند. تمام این دستبندهای پزشکی ایمن دارای یک پرداخت عالی (کنترل کیفیت دقیق) هستند. نمونه های ما را خودتان تست کنید و از کیفیت لذت ببرید!

لیبل اثر گذار لیبل شبرنگلیبل اسباب بازی–  لیبل محصولات غذاییلیبل صدفی لیبل ترانسپارنت لیبل مواد آرایشیلیبل مواد شویندهلیبل امنیتی لیبل خودرویی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا