لیبل داروهای بیهوشی

لیبل داروهای بیهوشی

برسد و سپس این اطالعات توسط شرکت سازنده دستبند به کد تبدیل میشود. پس از آن تصویر کد مورد نیاز انتخاب و توسط یک چاپگر )حرارتي( بر روی دستبند چاپ میگردد . بارکدخوان )اسكنر لیبل

(: پس چاپ شدن بارکد ها و اطالعات بر روی دستبند و از یک اسكنر استفاده مي شود تا اطالعات ثبت شده قابل مشاهده و استفاده شود. ویژگي های یک دستبند شناسایي ایده آل – دارای چاپ کد های بیمارستاني،

رنگها و فونت های مناسب باشد بنحوی که چاپ کلمات هشدار روی دستبند از فاصله زیاد قابل رویت باشند. معموال چاپگر حرارتي کیفیت بسیار باالتری نسبت به چاپگر لیزری دارد. – اطالعات مندرج در آن کامل باشد و

دسترسي به اطالعات را برای پرستار یا پزشک به راحتي فراهم کند . مثل: نام بیمار، شرایط قبلي، آلرژیها، نوع دارویي که باید تجویز شود و دوز دارو ، شماره ثبت پزشكي )MRN ، )شماره پرداخت )FIN )و … . لیبل صدفی

زمان چاپ و دیگر متن ها و نوشته های قابل پیگیری باشد. – مستحكم و با قابلیت ماندگاری دائم نوشته ها باشد. بارکدهای بادوام و در برابر سایش و پارگي مقاوم باشد. قابل شستشو و ضد عفوني با هر نوع مواد )چاپ لیبل

چاپ دستبند شناسایی بیمار

آب، صابون، کف، الكل و مواد شیمیایي( و به دفعات باشد. – دارای جنس لطیف و سبک باشد. – ضد حساسیت و فاقد التكس باشد. – آنتي باکتریال باشد. برخي از دستبندها دارای پوشش ضد میكروبي هستند.

این پوشش از بیماران در برابر ابتال به بیماریها، میكروب هاویا ویروسهایي که تمایل به گردش در بیمارستانهاوکلینیکهای بزرگ دارند، محافظت مي کند. – در اندازه های مختلف قابل تنظیم باشد. بطوریكه روی دست بیمار کامال

ثابت شده و احساس راحتي را برای بیمار ایجاد نمایید. این دستبندها معموال در دو مدل در دسترس هستند: دارای دکمه بازشو) قابل استفاده مجدد( و بدون دکمه بازشو )دستبند با دکمهLOCK ،( این نمونه ازدستبندها

بدون ابزار امكان باز شدن را ندارند. – هیچ گونه فلزی در دستبند استفاده نشده باشد. – دارای گزینه تایید برای امنیت بیشتر باشد )همان تیک زدن(. – بتوان آنهار را در طول درمان حتي در طي MRI پوشید. ویژگي های یک اسكنر خوب

سبک وزن باشد. – با ارگونومیک طبیعي بدن هماهنگ باشد. – قادر به گرفتن انواع بارکدها، حتي آنهایي که آسیب دیدهاند، باشند. – استفاده از آن آسان باشد. دستبندهای رنگي عالئم هشدار دستبند رنگي مشخصات ،

چاپ انواع لیبل

دارای رنگهای استاندارد بین المللي هشدار، برای بیماران خاص جهت هشدارهایي چون فال ریسک، آلرژی، التكس و … ویژه بیماران استفاده مي شود.این دستبندها با توجه به رنگ و سایز نوشتار آن ) نوع هشدار

( کامال از فاصله دور قابل تشخیص مي باشند. جنس این این نوع دستبند و قفل آن از پالستیک مي باشد که پس از بسته شدن آن امكان جداسازی دستبند بدون ابزار وجود ندارد و عرض آن کمتر از مدلهای دیگر است.

در مقابل شستشو و ضدعفوني کامالً مقاوم است. این ویژگيها باعث استفاده طوالني مدت از این نوع دستبندها شده است. کاربرد – حساسیت به التكس: در این شرایط دستبند سبز با کد هشدار حساسیت

به التكس(ALLERGY LATEX( بایستي استفاده شود. – خطر سقوط: در بیماراني که احتمال سقوط باالیي دارند استفاده ازدستبند زرد رنگ با کد هشدار ریسک سقوط (RISK FALL (مي تواند کمک کننده باشد.

لیبل اثر گذار لیبل شبرنگلیبل اسباب بازی–  لیبل محصولات غذاییلیبل صدفی لیبل ترانسپارنت لیبل مواد آرایشیلیبل مواد شویندهلیبل امنیتی لیبل خودرویی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا