چاپ لیبل

چاپ دستبند شناسایی نوزاد لمینت

چاپ دستبند شناسایی نوزاد لمینت همچنین برچسب نباید به سهولت از بدنه ویال یا آمپول جدا شود و حتما قابلیت چسبندگي مطلوبي داشته و قابل شستشو و ضد خش باشد. در ادامه به چند نمونه از این برچسب ها که در بخش های بستری کاربرد باالیي دارد اشاره مي شود.لیبل انواع برچسب های دارویي رنگي …

چاپ دستبند شناسایی نوزاد لمینت ادامه »