جنس دستبند شناسایی بیمار کودک

جنس دستبند شناسایی بیمار کودک

جنس دستبند از نوعي پالستیک لطیف است که گاها با کاغذ اشتباه گرفته ميشود. با توجه به نوع پوشش دستبند در رنگ های متفاوت، درخشش خاص آن قابل انكار نیست. مشخصات بیماررا حتي ميتوان روی یک کاغذ ویا

لیبل پرینت گرفت و درمحل اختصاصي آن قرار داد وباکشیدن محافظ طلقي روی آن از لیبل محافظت نمود. جهت استفاده دستبند بر روی دست بیمار مانند مدل های دیگر از قفل پالستیكي استفاده شده که پس از بسته شدن

آن امكان جداسازی دستبند بدون ابزار وجود ندارد. در خصوص رنگ های مانند زرد و قرمز چنان رنگ ها خودنمایي مي کنند که گاه از آنها برای هشدارهای FALL RISK و ALLERGY نیز بهره گرفته مي شود، با این تفاوت

که روی این نوع دستبند به سادگي ميتوان مشخصات بیمار را قرار داد. دستبند بارکد دار: در این نوع دستبند، از بارکد برای دسترسي به اطالعات بیمار استفاده مي شود که این امر محرمانه بودن اطالعات را به میزان باالیي پوشش مي دهد)

فقط با اسكنر قابل دسترسي مي باشد(. ضمن آنكه این قابلیت را دارد که برخي از اطالعات اولیه را بصورت نوشتاری بر روی آن چاپ نمود و یا از رنگ های مختلف آن برای هشدارهای امنیتي استفاده نمود. لیبل

این نوع دستبند مشخصات بیمار با جنس پالستیكي بسیار لطیف، ضد حساسیت، دکمه دار قابل شستشو و ضدعفوني، مستحكم و با قابلیت ماندگاری همیشگي نوشته ها و بارکد ها ارائه مي گردد. توجه :

چاپ لیبل

الزم به ذکر است کدها و چاپ بارکد دستبند بیمار، بر اساس نیاز مراکز و بیمارستانها، بصورت سفارشي کد گزاری و تولید مي گردد. تجهیزات الزم و نحوه استفاده از دستبند بارکد دار پس از انتخاب دستبند دارای بارکد،چاپ لیبل

یک سخت افزار ثبت کننده اطالعات ) صفحه کلید(، یک چاپگر)پرینتر( و یک نرم افزار بارکدخوان )اسكنر( مورد نیاز است تا در سریعترین زمان ممكن، فرم چینش اطالعات روی دستبند بیمارستاني را انتخاب، ثبت، چاپ و

در هنگام نیاز بخواند. دستبند مشخصات: مشخصات بیمار عالوه بر امكان چاپ ویا نوشتن مشخصات روی آن دارای تعداد 05 لیبل بارکد استاندارد و مجزا و نیز 07 کد مشترک است

که مي توان روی نمونه هایي مثل نمونه های آزمایشگاهي،

خون ، مدارک و . . . ، نصب نموده و در هر مرحله با اسكن بارکد دستبند بیمار و یا لیبل ها، به اطالعات بیمار دسترسي داشت. تمامي لیبل ها دارای مقاوت بسیار باال در مقابل رطوبت، الكل و مواد

ضد عفوني و قابل شستشو هستند و بارکدها برای مدت حداقل پنج سال قابل اسكن مي باشند. ثبت کننده اطالعات)صفحه کلید و مانیتور( و چاپگر) پرینتر( : جهت ثبت اطالعات بیمار و یا انتخاب بارکدهای

از قبل طراحي شده از یک صفحه کلید استفاده مي شود

دستبند شناسایی بیمار

تا اطالعات جهت چاپ بر روی دستبند آماده گردد. 6 لذا پس از آماده شدن اطالعات مورد نیازبصورت کامل، بایستي به تایید نهایي ) توسط مسئول بخش( برسد و سپس این اطالعات توسط شرکت سازنده دستبند به کد تبدیل میشود.

پس از آن تصویر کد مورد نیاز انتخاب و توسط یک چاپگر )حرارتي( بر روی دستبند چاپ میگردد . بارکدخوان )اسكنر(: پس چاپ شدن بارکد ها و اطالعات بر روی دستبند و از یک اسكنر استفاده مي شود.

تا اطالعات ثبت شده قابل مشاهده و استفاده شود.

لیبل اثر گذار لیبل شبرنگلیبل اسباب بازی–  لیبل محصولات غذاییلیبل صدفی لیبل ترانسپارنت لیبل مواد آرایشیلیبل مواد شویندهلیبل امنیتی لیبل خودرویی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا