مفهوم رنگ های دستبند شناسایی بیمار

مفهوم رنگ های دستبند شناسایی بیمار

ابتال به هپاتیت: درصورت ابتال بیمار به انواع مختلف عفونت ویروسي هپاتیت، دستبند سبز کد هشدار هپاتیت با امكان افزودن نوع (HEPATIT (توصیه مي شود. – عدم احیاء: درصورتیكه بیمار از قبل یک دستور عدم احیاء استاندارد

داشته باشد استفاده از دستبند بنفش با هشدار عدم احیاء بیمار (DNR (ضروری مي باشد. – RHمنفي خون: بیماراني که نیازمند تزریق خون و فرآورده های خوني هستند و RH خون آنها منفي مي باشد استفاده از دستبند

قرمز کد هشدار RH منفي خون (NEGATIVE RH (توصیه مي شود. – حضور دوبیماربستری با نام و نام خانوادگي مشابه: در صورت حضور دو بیمار بستری با نام و نام خانوادگي مشابه، استفاده از دستبند لیبل

زرد با کد هشدار مشابه اسمي(ALERT NAME (و درج نام پدر بر روی دستبند شناسایي و درج عبارت “احتیاط بیمار با اسامي مشابه” بر روی جلد پرونده بیمار، مي تواند احتمال اشتباه را به شدت کاهش دهد.

ابتال به زخم بستر: استفاده از دستبند زرد با کد هشدار بیمار مبتال زخم بستر(BEDSORE = SO (در بیماراني که خطر ابتال به زخم بستر در آنان باال مي باشد و زخم بستر دارند مي تواند مفید واقع شود.

سابقه خودکشي: در بیماران با سابقه خودکشي استفاده از دستبند زرد با کد هشدار ریسک خودکشي (SUICIDE =SU (به شدت ضروری مي باشد. خطر ترمبوآمبولي: دستبند زرد با کد هشدار در معرضچاپ لیبل

ترمبوآمبولي(THROMBOEMBOLISM = TR( در بیماران مستعد به ترمبوآمبولي مي تواند کمک کننده باشد. – سابقه تشنج : استفاده از دستبند زرد با کد هشدار بیمار با سابقه تشنج (SEIZURE = SE

(در این قبیل بیماران ضروری است. – تجویز همزمان چند دسته دارویي: درصورتیكه برای بیماری چند دسته دارویي به صورت همزمان تجویز شده است، استفاده از دستبند زرد کد هشدار مصرف چند

چاپ لیبل صدفی

دسته دارو(POLYPHARMACY = PX (مي تواند در پیشگیری و تشخیص عوارض و تداخالت دارویي جدی، کمک کننده باشد. – ابتال به دیابت : در بیماران مبتال به دیابت استفاده از دستبند بنفش

با کد هشدار دیابت(DIABETIC (به منظور کنترل دقیق قند خون، رژیم غذایي، مایعات وریدی، عوارض و … موثر واقع شود. نكته : از آنجایي که شرکت های متفاوت ممكن است از رنگ های متفاوت

برای یک نوع دستبند هشدار استفاده نمایند و یا از یک رنگ برای چند نوع دستبند هشدار استفاده شود، لذا ضروری است در کنار توجه به رنگ دستبند حتما به عبارت هشداردهنده نیز توجه داشت

برچسب های دارویي رنگي اصوال هنگام استفاده از داروها، ضروری است که از تجویز سالم و بي خطر آن ها مطمئن شویم اما این رویه محدود به زمان و شرایط خاصي نمي باشد. به عنوان مثال:

نحوه عملكرد کارکنان خدمات یا مراقبت سالمت، وجود انواع فرآورده های دارویي، فرایند نسخه نویسي، دستور دارویي، نسخه برداری، برچسب فرآورده دارویي، بسته بندی،نگهداری، نامگذاری،

چاپ انواع لیبل

ترکیب نمودن داروها، نسخه پیچي، توزیع، تجویز دارو، پایش و مصرف فرآورده مربوطه از جمله موارد احتمال بروز اشتباهات داروپزشكي مي باشند. لذا در تمامي مراحل تولید تا مصرف دارو توسط بیمار،

دقت و هوشیاری باالیي الزم است تا بروز اشتباهات دارویي کاهش چشمگیری داشته باشد. برچسب های دارویي رنگي یكي از کاربردی ترین ابزاری هستند که مي توانند در جلوگیری و کاهش بروز

این قبیل اشتباهات به ما کمک کنند. طبق ضوابط نحوه برچسب گذاری واندازه برچسب برروی این داروها باید به صورتي باشد که مشخصات روی آمپول و ویال را نپوشانده و باعث مخدوش و

ناخوانا شدن هیچ یک از مندرجات روی فرآورده نشود

لیبل اثر گذار لیبل شبرنگلیبل اسباب بازی–  لیبل محصولات غذاییلیبل صدفی لیبل ترانسپارنت لیبل مواد آرایشیلیبل مواد شویندهلیبل امنیتی لیبل خودرویی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا