چاپ لیبل

برچسب اصالت کالا آرایشی

برچسب اصالت کالا آرایشی برچسب اصالت کالا آرایشی این برچسب این پیام را به ما میفرستد که این محصول مورد تایید می باشد ، این محصول توسط سامانه و دستگاه های مرتبط کنترل شده است ، تاریخ انقضا  و تولید ، اینکه چه استاندارد هایی در تولید این محصول بکار رفته است و… برچسب اصالت …

برچسب اصالت کالا آرایشی ادامه »