چاپ لیبل

چاپ لیبل شیرینگ آبمعدنی

چاپ لیبل شیرینگ آبمعدنی سپس با استفاده از منبع حرارتی مناسب (مانند سشوار صنعتی)، در معرض حرارت قرار می گیرد (میزان حرارت مورد نیاز هر نوع شیرینگ حرارتی متفاوت میباشد شیرینگ حرارتی تحت تاثیر گرما ذوب نمی شود و تنها خاصیت جمع شوندگی پیدا کند. در نتیجه، این هر نوع شیرینگ حرارتی دارای ضریب جمع شوندگی …

چاپ لیبل شیرینگ آبمعدنی ادامه »